דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
  
  
  
תשובה
רכוש-הקרן הפנימיתאיך אפשר לדעת אם הנזק בגין האירוע מכוסה על פי כתב הכיסוי
  
כתב הכיסוי מפרט את רשימת האירועים שלגביהם קיים כיסוי בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה. במידה ואינך בטוח שהצלחת לזהות בוודאות כי האירוע שלך נופל בגדר אחד מהאירועים הללו, תוכל להתייעץ עם מוקד שירות הלקוחות של ענבל או עם צוות יחידת החיתום. במקרים מורכבים יקבע האם האירוע הינו בר כיסוי על סמך נתונים נוספים והנסיבות הרלוונטיות.
בכל מקרה, ההחלטה הסופית בדבר הכיסוי נתונה בידי חברת ענבל.
רכוש-הקרן הפנימיתאילו סוגי רכוש מכוסים?
  
תכולה - הרכוש המכוסה הוא כל רכוש השייך למדינת ישראל והיחידה הממשלתית בארץ ובחו"ל, הרשום בספרי היחידה ודיווח בגינו הועבר למחלקת החיתום של הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה.
מבנה - מבנים בבעלות המדינה או בשכירות מוגנת, ושיפורים שהוכנסו ע"י היחידה במבנים שכורים.
יודגש  כי הרכוש המכוסה (מבנה ותכולה) הוא זה הרשום ברישומי הקרן בפנימית, ונמסר לגביו פירוט ע"י היחידה הממשלתית.
רכוש-הקרן הפנימיתאילו מומחים ילוו אותי בהליך הטיפול בתביעה?
  
השמאי שמונה מטעם הקרן הפנימית ילווה אותך לכל אורך ההליך.  השמאי הוא מנהל השיקום מטעם הקרן הפנימית, ומלווה את היחידה לאורך כל תהליך שיקום הנזק. על פי המלצת השמאי ואישור הקרן הפנימית ימונו, במידת הצורך, מומחים נוספים (מהנדס, רו"ח, חוקר שריפות, חוקר כללי וכו'). היחידה הממשלתית תקבל עדכון על כך ותעבוד בשקיפות הדדית מקסימאלית מול המומחים.
במקרים מסוימים הקרן הפנימית לא תמנה שמאי. במקרים אלו תידרש היחידה הממשלתית להעביר מסמכים הדרושים לטיפול בתביעה בהתאם לבקשת הקרן הפנימית. 
רכוש-הקרן הפנימיתמי יעזור לי לתקן את הנזק?
  
בנזקי אש, מים, סופה וסערה ואחרים  – בהתאם לנסיבות האירוע, הקרן הפנימית עשויה למנות באמצעות השמאי, קבלנים, חברות שיקום ומומחים נוספים, אשר יטפלו בשיקום הנזקים בשיתוף פעולה עם היחידה הממשלתית.
בנזקי פריצה ונזקים אחרים, האחריות לשיקום הנזק היא של היחידה הממשלתית. ברגע שתקבל מהקרן הפנימית אישור עקרוני לרכישה ואת מסגרת הסכום שאושר,  תוכל לגשת לביצוע הרכש.
רכוש-הקרן הפנימיתאילו מסמכים יש להכין לקראת בואו של השמאי?
  
במקרה של נזק פריצה יש להכין אישור משטרה, דו"ח קב"ט, רשימת הפריטים שנגנבו, רשימות אינוונטר (מצאי),חשבוניות רכישה היסטוריות והצעות מחיר לפריטים חדשים מאותו סוג ואיכות.
במקרה של נזק אש יש להציג את הפריט/ים שניזוקו, ו/או רשימת אינוונטר (מצאי).               בשלב מאוחר יותר יש להמציא לשמאי אישור משרותי הכיבוי, דו"ח קב"ט והצעות מחיר לפריטים חדשים מאותו סוג ואיכות.
ייתכן ותתבקש ע"י השמאי להמציא מסמכים נוספים על פי שיקולים מקצועיים.
רכוש-הקרן הפנימיתלמי שייכים שרידי הרכוש שניזוק?
  
השרידים שייכים למדינת ישראל , אשר תפעל לממש את הפוטנציאל הכלכלי שלהם באמצעות הקרן הפנימית, או להשמידם אם אין להם  ערך כלכלי. לא ניתן לקבל שיפוי מלא מחד ולשמור את הרכוש שניזוק מאידך.
רכוש-הקרן הפנימיתמי מאשר את ההוצאה הכספית?
  
השמאי יעביר לקרן הפנימית את הבקשה לאישור ההוצאה יחד עם המלצתו. הקרן הפנימית  תבדוק את הבקשה במהירות, ותוציא אישור עקרוני לנזק ולמסגרת הכספית שלו.
אני עובד קבלן ונפגעתי במהלך עבודה שביצעתי במשרד ממשלתי. האם עלי לפנות לקרן הפנימית לקבלת פיצוי?
  
לא. הקרן אינה מטפלת בתביעות בגין נזקי גוף שנגרמו לעובדי קבלן במסגרת עבודתם ועקב עבודתם. נציע כי תפנה למעסיקך במקרה זה.
האם כל נזק גוף שנגרם במבנה השייך ליחידה ממשלתית מכוסה בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה?
  
לא כל היחידות הממשלתיות מכוסות בקרן הפנימית, ולכן בטרם פניה יש לבדוק מול הגורם   הרלוונטי ביחידה האם מכוסה.  
נפגעתי בעת ביקורי ביחידה ממשלתית המכוסה בקרן הפנימית. האם אני זכאי לקבל פיצוי מהיחידה בגין הפגיעה?
  
: לא כל אירוע תאונתי מקים עילת תביעה ומזכה בפיצוי. על התובע פיצוי להוכיח חבות על פי דין של היחידה הממשלתית. בנוסף, יש להוכיח כי התקיימה התרשלות של היחידה הממשלתית, כי אכן נגרם נזק, וכי קיים קשר סיבתי בין ההתרשלות לנזק.
אני עובד היחידה ונפגעתי ממפגע בחצר היחידה, האם אני זכאי לפיצוי?
  
כן, אך לא במסגרת תנאי הכיסוי של חבות כמחזיק מבנים וחצרים, אלא במסגרת הכיסוי כחבות המעביד כלפי עובדיו (חבות מעבידים) ובתנאי שהוכחה חבות המעביד על פי דין לנזק שנגרם לעובד. אל תשכח למצות תחילה את זכויותיך מול הביטוח הלאומי, שכן תאונה כזו מוגדרת כתאונת עבודה.
נסיעות לחו"לאני עובד מדינה ומעוניין לדעת מה כולל כתב הכיסוי בו אני מבוטח. היכן אוכל לראות כתב כיסוי מלא?
  
כתב הכיסוי המלא מודפס מצדו האחורי של אישור הביטוח שאתה מקבל מהגורם המטפל ביחידתך .
נסיעות לחו"לאני נוסע במסגרת עבודתי לחו"ל. מהי תקופת הכיסוי?
  
מרגע יציאתך מביתך בדרכך לחו"ל, ועד שובך מחו"ל ישירות לביתך, והכל  בכפוף לתאריכים הרשומים בכתב הכיסוי.
נסיעות לחו"להאם אני יכול לקבל כיסוי מהקרן הפנימית עבור תקופת שהות פרטית שלי המשולבת במסגרת הנסיעה בתפקיד?
  
אפשר להאריך את הכיסוי עד ל-7 ימים בלבד. על החשב לאשר הארכה זו, ותאריכי הארכה חייבים להופיע בטופס ההודעה על הנסיעה. החיוב הכספי מוטל על היחידה והיא זו אשר תיגבה את הפרמיה ממך.  
נסיעות לחו"לנפגעתי בחו"ל ואני ממשיך לקבל טיפול בארץ. האם אני יכול לקבל החזרים בגין הוצאות רפואיות שהיו לי בארץ לאחר שובי?
  
לא. הכיסוי הינו רק עבור הוצאות שהוצאו בחו"ל. שהייתך בחו"ל מוכרת ברוב המקרים ע"י הביטוח הלאומי כתאונת עבודה (למעט בזמן החופשה, או אם התאונה אירעה בזמן פעילות פנאי בחו"ל) ולכן המשך הטיפול בהוצאות הרפואיות יתנהל מול המוסד לביטוח לאומי.
נסיעות לחו"לחברת התעופה איבדה את המזוודה שלי. למי עליי לפנות לקבלת פיצוי?
  
ראשית עליך למצות זכויותיך מול חברת התעופה. במידה והפיצוי  שקיבלת מחברת התעופה נמוך משיעור הנזק בפועל, הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה תפצה אותך בגין ההפרש, ובכפוף למגבלות הכספיות של כתב הכיסוי.
נסיעות לחו"לערכתי לפני צאתי ביטוח נוסף באמצעות חברת האשראי . במקרה תביעה – למי עלי לפנות?
  
ראשית עליך למצות את הזכויות שלך מול המבטח המסחרי. הקרן הפנימית תפצה אותך רק עבור אותם נזקים שלא כוסו ע"י המבטח המסחרי, בתנאי כמובן שהם מכוסים בקרן הפנימית.
הגנה משפטית-הקרן הפנימיתאני עובד מדינה ונפתח נגדי הליך משפטי בגין עניין הקשור למילוי תפקידי. ברצוני לקבל ייצוג באמצעות ענבל, מה עלי לעשות?
  
עליך להגיש בקשה  על גבי  "טופס בקשה לקבלת הגנה משפטית/ השתתפות בהוצאות", אותו תוכל לקבל במחלקת משאבי אנוש או בלשכה המשפטית ביחידה, ולצרף אליה את המסמכים הרלוונטים, לרבות כתב תביעה, כתב אישום, וכד'. את הטפסים והמסמכים המלאים יש להעביר לועדה המשרדית ביחידה, וזו תעביר את בקשתך, בצירוף המלצתה, לקרן הפנימית לטיפול ובחינת הזכאות לקבלת הייצוג .
במקרים דחופים (כגון: מעצר או זימון לחקירת משטרה בו ביום), ניתן לפנות לקרן הפנימית לקבלת הייצוג, תוך התחייבות להגיש בקשה פורמאלית לועדה המשרדית.
הגנה משפטית-הקרן הפנימיתאני עובד מדינה והוגש נגדי הליך משפטי בגין עניין הקשור למילוי תפקידי. ברצוני לשכור את שירותיו של עו"ד פרטי. האם אני זכאי לקבל השתתפות בהוצאות ומה עלי לעשות לשם כך?
  
באם נקבעה זכאותך לקבלת הגנה משפטית, הנך זכאי להשתתפות בהוצאות משפטיות, בהתאם לקבוע בתעריפי ההגנה המשפטית בענבל.
בסיום ההליך,  עליך להגיש בקשה  על גבי "טופס בקשה לקבלת הגנה משפטית/ השתתפות בהוצאות", ולצרף אליה את המסמכים הרלוונטים: כתבי בית דין, קבלות וכו'. יש להגיש את הבקשה לועדה המשרדית, וזו תעביר את בקשתך בצירוף המלצתה לקרן הפנימית לטיפול ובחינת הזכאות לקבלת השתתפות בהוצאות משפטיות ושיעורה.
הגנה משפטית-הקרן הפנימיתאני מורה עובד מדינה וזומנתי לחקירה במשטרה. מה עלי לעשות על מנת לקבל ייצוג?
  
במקרים דחופים בהם זומנת לחקירה שלא ניתן לדחות את מועדה, או שהנך במעצר, עליך לפנות ליועץ המשפטי במחוז אליו שייך  המוסד החינוכי בו הנך עובד בבקשה לקבלת יצוג, או למרכז הועדה המשרדית במשרד החינוך, אגף נכסים ולוגיסטיקה, המחלקה לתקציב וביטוח בטלפון:  2217 /3563 /3129 / 02-5602276 . 
במקרים שאינם דחופים, יש להגיש בקשה לועדה המשרדית. להורדת טפסים ופרטים נוספים ניתן להיכנס גם לאתר המחלקה לביטוח: www.edu.gov.il/bituach
הגנה משפטית-הקרן הפנימיתאני אחות בבית חולים ממשלתי וזומנתי לועדת בדיקה במשרד הבריאות, לבדיקת אירוע של פטירת מטופל. האם אני זכאית לייצוג משפטי, ומה עליי לעשות על מנת לקבלו?
  
עליך לפנות לאיש הקשר בבית החולים (למשל ניהול סיכונים/ אחות ראשית/ לשכה משפטית וכו'),  וזה יפנה לרפרנט המטפל הרלוונטי באגף תביעות והגנה משפטית בקרן הפנימית, לצורך הקצאת  עו"ד.  בפניה לקרן הפנימית יש לפרט את ההליך אליו זומנת ומועדו, תאריך האירוע, פרטים אישיים (ת.ז ופרטי התקשרות), שם המטופל המעורב, לרבות מספר תעודת הזהות שלו (ככל שידוע).
הגנה משפטית-הקרן הפנימיתהורשעתי במשפט. האם אני זכאי לקבל השתתפות בהוצאות ?
  
במקרים של הרשעה בדין, למעט בעבירת רשלנות או אחריות קפידה, מוחרגת הזכאות להשתתפות בהוצאות, ולפיכך אינך זכאי להשתתפות בהוצאות. במידה ושולמה לך מקדמה  תוך כדי ההליך, או ניתן לך ייצוג משפטי על ידי  עו"ד מן המאגר, תיבחן שאלת השיפוי על ידי הקרן הפנימית. 
 בכל מקרה, אינך זכאי להשתתפות בפיצוי או קנס שנפסק לחובתך.
תאונות אישיות למורים-הקרן הפנימיתאני מורה, עובד משרד החינוך, ונפגעתי במסגרת עבודתי, אך לא במהלך ליווי טיול. האם אני יכול לפנות במסגרת הסדר תאונות אישיות?
  
הכיסוי במסגרת זו הינו רק לתאונות שמתרחשות במהלך ליווי טיולים.  במקרה זה עליך לפנות למוסד לביטוח לאומי. אם הנזק נגרם כתוצאה מרשלנות של משרד החינוך עליך לפנות גם לקרן הפנימית לביטוחי הממשלה במסגרת כיסוי לחבות מעבידים.
הגנה משפטית-הקרן הפנימיתנפגעתי במהלך ליווי טיול ופוניתי ע"י אמבולנס. מי נושא בעלות הפינוי?
  
כיוון שמדובר בתאונת עבודה, עלות הפינוי חלה על המוסד לביטוח לאומי.
הגנה בתביעות ברפואה-הקרן הפנימיתהאם כל נזק שנגרם עקב טיפול רפואי מזכה בפיצוי ?
  
לא. חבות המוסד הרפואי  בגין נזקי התובע אינה "חבות מוחלטת", אלא מתגבשת רק לאחר שהוכחה כדין. על התובע להוכיח שנגרם לו נזק כתוצאה מסטיה מסטנדרט רפואי סביר.  ללא הוכחת ההתרשלות, הנזק והקשר ביניהם  לא יתקבל פיצוי.
הגנה בתביעות ברפואה-הקרן הפנימיתאל מי עליי לפנות במידה ואני סבור שנגרם לי נזק כתוצאה מהתרשלות המוסד הרפואי?
  
ניתן לפנות לקרן הפנימית. הפנייה תיעשה  בכתב, תוך ציון כל פרטי האירוע, ובכללם שם מלא, מס' ת.ז., מועד האירוע, תיאור נסיבות האירוע, מקום האירוע, טיעוני ההתרשלות, תיאור הנזק, והקשר שלו להתרשלות. יש לצרף אסמכתאות רפואיות וכלליות וכן חוות דעת מומחים רפואיים לתמיכה בטענות שברפואה.
הגנה בתביעות ברפואה-הקרן הפנימיתנגרם לי נזק במוסד רפואי בבעלות אחת מקופות החולים. האם עלי לדרוש פיצוי מהקרן הפנימית?
  
לא. הקרן הפנימית מכסה את אחריותו המקצועית של משרד הבריאות ועובדיו בלבד, ואינה מכסה את אחריות קופות החולים.
חינוך/תלמידים- הקרן הפנימיתבני נפגע בבית הספר, האם אני זכאי לקבל פיצוי ממשרד החינוך בגין הפגיעה?
  
לא כל אירוע תאונתי בו נפגע תלמיד במסגרת המוסד החינוכי מקים עילת תביעה כלפי משרד החינוך, אלא רק מקרים בהם קיימת  אחריות של משרד החינוך לאירוע  .
יש לבדוק בראש ובראשונה מי הבעלים של המבנה (בדרך כלל הרשות המקומית) , מי מעסיק את הצוות החינוכי וכתוצאה ממה נגרם הנזק לתלמיד. במקרים בהם משרד החינוך אינו הבעלים של המבנה ואינו המעסיק של הצוות החינוכי, והנזק לא נגרם בשל פעילותו החוקית, אין עילה להגשת תביעה כנגד משרד החינוך ויש להגיש תביעה כנגד הגורמים האחראים לנזק.
חינוך/תלמידים- הקרן הפנימיתהאם ענבל מבטחת תלמידים בפוליסת תאונות אישיות תלמידים?
  
לא. ענבל אינה מבטחת בפוליסת תאונות אישיות. ככלל,  תלמידי מדינת ישראל מבוטחים באמצעות פוליסות תאונות אישיות, אשר רוכשות עבורן הרשויות המקומיות הרלוונטיות בחברות מסחריות (ולא בענבל). במסגרת פוליסה זו יכול כל תלמיד לקבל פיצוי בגין נזק, המוגדר בתנאי הפוליסה, שנגרם לו בשעות הלימודים וגם לאחר הלימודים וללא קשר לשאלת החבות.
*יצוין כי ענבל באמצעות הקרן הפנימית העניקה את הכיסוי  על אירועים שארעו  מיום  01/09/1985 ועד 31/08/1992.
חינוך/תלמידים- הקרן הפנימיתבני שבר את ידו אחר הצהריים, במגרש המשחקים העירוני - האם יש לי עילת תביעה נגד משרד החינוך?
  
בנסיבות המתוארות אין עילת תביעה נגד משרד החינוך. נציע כי תפנה  לרשות המקומית  לבירור זהות חברת הביטוח  שבה נרכשה פוליסה לביטוח תאונות אישיות תלמידים.
1 - 30הבא