אודות הקרן

הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה הוקמה על ידי ממשלת ישראל במטרה להעניק כיסוי ביטוחי ליחידות הממשלתיות השונות, במסגרת ביטוח עצמי, בהתאם למדיניות האוצר והחלטות החשב הכללי. עקרונות הכיסוי הביטוחי והמחויבות לרכישת הכיסוי מפורטים בפרק 4 להוראות התכ"ם. כל פעולות הקרן הפנימית נעשות עבור ממשלת ישראל וגופים אשר בשליטתה. 
 
הקרן הפנימית פעילה במרבית תחומי הכיסוי הביטוחי על מנת להגן על אינטרס הממשלה, למעט בתחום ביטוחי חיים וביטוחי בריאות. במסגרת זו מתנהלות בקרן הפנימית מגוון פעילויות וביניהן: ניהול הכיסויים הניתנים על ידי הקרן הפנימית, ניהול סיכונים בתחומי הכיסוי, מתן יעוץ ביטוחי ליחידות הממשלה, ייצוג המדינה בתביעות במסגרת הכיסויים של הקרן, ורכישת ביטוחי משנה.
 
הקרן הפנימית פועלת על פי התפיסה כי במקום בו קיים פיזור הולם של סיכון, ניתן לנהל את הסיכונים של הממשלה בדרך של ביטוח עצמי. היקף הסיכון הרחב המכוסה בקרן ופיזורו, מאפשרים לממשלה באמצעות הקרן, לנהל את הסיכון ולטפל בו באופן אשר יוצר חיסכון ניכר בעלויות הביטוח לצד טיפול יעיל ומהיר בשיקום הנזקים לטובת השירות הממשלתי.
 
חברת ענבל, כמנהלת הקרן הפנימית, שמה בראש מעייניה לספק את השירותים תוך דגש על תחום הבטיחות של רכוש הממשלה, עובדיה והמשתמשים במתקניה. כל זאת מתוך מחויבות ליעילות ולרמת שירות גבוהה.
 
 
 
 
* כל האמור לגבי הכיסויים הניתנים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה כפוף לכתב הכיסוי שהונפק ליחידה על ידי הקרן, על עדכוניו השוטפים ולהוראות התכ"מ.