במסגרת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה מכוסים נושאים שונים נוספים על פי החלטת החשב הכללי וממשלת ישראל.
 
הקרן הפנימית פועלת על מנת לסייע במתן מענה ראוי לצרכים הביטוחיים של יחידות הממשלה, דבר הבא לידי ביטוי בין השאר בהתאמת הכיסויים הניתנים על פי צרכיהם המיוחדים של היחידות הממשלתיות.
 
בין כלל הכיסויים נמנים, ביטוח חבות מעבידים וביטוח נפגעי גוף בתאונות דרכים בחו"ל.
 
 
 
* כל האמור לגבי הכיסויים הניתנים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה כפוף לכתב הכיסוי שהונפק ליחידה על ידי הקרן, על עדכוניו השוטפים ולהוראות התכ"מ.
הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, מכסה את חבותם החוקית של משרדי הממשלה / יחידות סמך ממשלתיות כלפי עובדיהם, וזאת בגין אירועים שאירעו החל מיום 1/1/2010.
 
הכיסוי מתייחס לתביעות נזיקין שעילתן היזק גופני, נפשי, שכלי או מוות, שאירעו כתוצאה מתאונה או מחלה למי מעובדי היחידה ושאירעו תוך כדי או עקב עבודתם במסגרת היחידה ואשר נטען לגביהן לרשלנות היחידה המכוסה. מדובר בתביעות שהוגשו בגין חבותה החוקית של היחידה כלפי עובדיה.
 
כיסוי חבות מעבידים מגן על המעביד (המדינה/היחידה) בגין תביעות עובדיו הנפגעים בנזקי גוף בתאונת עבודה ומחלות מקצוע, והמייחסים את פגיעתם לתנאי העבודה, הפרת חובה חקוקה ו/או רשלנות המעביד, והכל בכפוף לכתב הכיסוי ולעדכונים השוטפים.
 
מי הוא עובד ?
עובד מדינה המקבל שכרו מהמדינה ובתנאי שמתקיימים ביניהם יחסי עובד-מעביד, ושהוא בשירותה של היחידה, למעט עובדי מדינה המכוסים והזכאים לפיצוי על פי חוקי התגמולים והשיקום (כגון: עובדי משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, שירותי הביטחון). כעובד יחידה יחשב גם פרילנסר אשר עימו התקשרה היחידה והוא יושב במשרדי היחידה ומתקיימים בינו לבין היחידה יחסי עובד-מעביד, ובלבד שהיחידה דיווחה עליו לקרן ושולמו לקרן דמי הכיסוי בגינו.
 
הכיסוי לא יחול על חבות קבלנים, קבלני משנה, ספקים, נותני שירות כלפי עובדיהם.
 
על היחידה לוודא, בעת התקשרותה עם הגורמים האמורים, כי הם ערכו ביטוח חבות מעבידים אשר הורחב לכלול את מדינת ישראל והיחידה כמבוטח נוסף, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה / מחלת מקצוע כלשהי, כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהי כלפי מי מעובדי הקבלן / הספק / נותן השירותים וכדומה.
לשאלות ותשובות
הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה מכסה את נזקיו הגופניים של עובד כתוצאה מתאונת דרכים שאירעה בחו"ל.
 
מהות הכיסוי
כיסוי מיוחד לעובדי מדינה המשרתים בחו"ל ונפגעו בתאונת דרכים בחו"ל, ואשר במקום
שירותם קיימת בעיה של כיסוי ביטוחי (חוסר כיסוי או כיסוי חלקי), או שאין חובת פיצוי בגין נזקי גוף עקב תאונת דרכים לגבי אותם עובדים בשירות המדינה.
 
הכיסוי ניתן ל:
·         עובדי מדינה המשרתים בחו"ל בתפקיד רשמי מטעם המדינה, ונפגעו בתאונת דרכים בחו"ל.
·         עובדים מקומיים (עמ"י- עובד מקומי ישראלי) בעלי אזרחות ישראלית, אשר שכרם משולם על ידי מדינת ישראל.
·         בני משפחתו של העובד, השוהים עימו בחו"ל עקב מילוי תפקידו.
 
הפיצוי ניתן רק בגין נכות צמיתה, שנקבעה מעל ל-20%, או בגין מקרה מוות, ומותנה במיצוי כל הזכויות העומדות לזכות העובד או בני משפחתו מתוקף ביטוחים אחרים שרכש, או נרכשו עבורו ועבור בני משפחתו.
הפיצוי הינו על פי הסדר מיוחד, בהתאם לכתב הכיסוי בין משרדי הממשלה והקרן הפנימית לביטוחי הממשלה.