אישור ביטוח בפורמט אחיד

 

 
הוראת התכ"ם

להלן שני קבצים המפרטים את החשיפה של היחידות:

חשיפה ברמת ענפי ביטוח.pdfחשיפה ברמת ענפי ביטוח

חשיפה בחתך של תחומי פעילות-שירותים.pdfחשיפה בחתך של תחומי פעילות-שירותים

___________________________________________________________________________________________

 כדי להקל על כל הגורמים הקשורים בתהליך חתימה וקבלה של אישורי קיום הביטוח, ניסחנו מסמך המרכז את השינויים והתיקונים המקובלים / לא מקובלים עלינו, בהסתמך על בדיקה של עשרות רבות של אישורי ביטוח שהתקבלו חתומים מכל חברות הביטוח.

 
   

____________________________________________________________________________________________________

כחלק ממערך שיפור השירות, הרינו לעדכנכם כי בימים אלו עלתה לאוויר מערכת לניהול הייעוץ הביטוחי , עבור משרדי הממשלה. להלן מכתב שנשלח ליחידות המכיל נקודות חשובות לטובת תהליך עבודה תקין.
   
 
 ____________________________________________________________________________________________________
 
הכשרה מקצועית/קלינית/מעשית במרכזים רפואיים
 

__________________________________________________________________________________________________

 
מסמך הנחיות לבדיקה נספח ביטוח לענף ביטוח עבודות קבלניות/הקמה, הכולל שלושה נספחים, שהינם נספחי הצהרה/פטור:
 
-       פטור לנזקים שיגרמו כתוצאה מסיכונים המכוסים במסגרת פרק א' – ביטוח רכוש בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות/הקמה
-       הצהרה לגבי חומרים ופריטים מחוץ לאתר, כולל מטענים בהעברה, מבני עזר זמניים .
-       פטור לנזקים שיגרמו כתוצאה מנזקי פריצה, גניבה ושוד.
 
יש להחתים את הקבלן על נספחים אלו כלל שנדרש למלא את אחד או יותר מהנספחים הנ"ל בהתאם להנחיה הכתובה במסמך ההנחיות לבדיקת אישור ביטוח עבודות קבלניות/הקמה .
 
 
 
 
  _________________________________________________________________________________________________
מסמך הנחיות לבדיקת אישורי ביטוח – חבות המוצר – מהדורת מרץ 2017
 
    * כל האמור לגבי הכיסויים הניתנים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה כפוף לכתב הכיסוי שהונפק ליחידה על ידי הקרן, על עדכוניו השוטפים ולהוראות התכ"מ.
 __________________________________________________________________________________________________
 
 מסמך הנחיות לבדיקת אישורי ביטוח – ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
הקרן הפנימית בענבל נותנת כיסוי ביטוחי לחבות היחידות המכוסות בקרן כלפי צד שלישי כמחזיקות מבנים וחצרים.
 
הכיסוי ניתן בגין נזקי גוף ורכוש הנגרמים לצד שלישי עקב תאונה הנובעת מחבות היחידה על פי דין כמחזיקת המבנה, החצר והתכולה המוצבת בהם.
 
כיסוי זה הינו חלק בלתי נפרד מכיסוי הרכוש ואינו ניתן לרכישה בנפרד.
 
 
 
לשאלות ותשובות
הקרן הפנימית פועלת למניעה ולצמצום היקף ושכיחות נזקי רכוש. על סמך הידע ונתוני התביעות שיש בידיה מזהה וממפה הקרן הפנימית את הסיכונים לרכוש הטעונים טיפול. לאחר זיהוי הסיכונים פועלת הקרן הפנימית בשיתוף עם היחידה הממשלתית לטיפול בסיכונים אלה.
 
הקרן הפנימית פועלת באמצעים שונים להקטנת הסיכון וביניהם מימון חלקי מתוך כספי הקרן הפנימית של התקני הבטיחות, בכפוף למדיניותה ולהוראות התכ"ם.
 
 
התקני הבטיחות העיקריים לגביהם היחידה זכאית (בכפוף לאישור ומדיניות הקרן הפנימית) לקבל החזר חלקי במסגרת תקציב הבטיחות:
·                  ביצוע התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש
·                  ביצוע התקנת מערכות כיבוי בגז
·                  ציוד כיבוי נייד (חליפות מגן אש, מטפים, גלגלונים, מזנקים ועוד)
·                  התקנים נגד אש בחדרי שרתים

 

 

אם ברצונך לפנות אלינו בבקשה לאישור שריון תקציב שנתי של היחידה בבטיחות רכוש אנא מלא/י את הטופס הנ"ל:

 

שריון תקציב בטיחות רכוש.pdfשריון תקציב בטיחות רכוש.pdf