הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה אמונה על מתן כיסוי ביטוחי למבנים שבבעלות הממשלה בארץ או בחו"ל, או בשכירות מוגנת, ולשיפורים הנעשים ע"י היחידות הממשלתיות בנכסים השכורים על ידי הממשלה. כמו כן אמונה הקרן הפנימית על כיסוי התכולה והציוד הנמצאים באותם מבנים.
 
מהות הכיסוי
כיסוי וטיפול בנזקים לרכוש ממשלתי, לרבות מבנים, משרדים, תכולה ציוד ועוד.  
 
הכיסוי מקנה כיסוי מפני רשימה ארוכה של סיכונים, כמפורט בכתב הכיסוי לרכוש. במסגרת כתב כיסוי זה קיים כיסוי ביטוחי לחבות היחידות המכוסות בקרן כלפי צד שלישי כמחזיקות מבנים וחצרים. הכיסוי ניתן בגין נזקי גוף ורכוש הנגרמים לצד שלישי עקב תאונה הנובעת מחבות היחידה על פי דין כמחזיקת המבנה, החצר והתכולה המוצבת בהם. כיסוי זה הינו חלק בלתי נפרד מכיסוי הרכוש ואינו ניתן לרכישה בנפרד.
 
בין היחידות הממשלתיות המכוסות בקרן אפשר למצוא את  מערכת הבריאות, יחידות ביטחוניות, משטרת ישראל, בתי סוהר, בתי משפט, רשויות גבייה, יחידות מחקר ועוד (ובלבד ששילמו פרימיות כנדרש).
 
 

 עקרונות הפיצוי - מושגי יסוד 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
* כל האמור לגבי הכיסויים הניתנים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה כפוף לכתב הכיסוי שהונפק ליחידה על ידי הקרן, על עדכוניו השוטפים ולהוראות התכ"מ.

 

כיסויים עיקריים לנזקי רכוש
אש, פריצה, רעם או ברק, התלקחות עצמית, התפוצצות מתקני לחץ, נזק בזדון, נזקי טבע - סערה, סופה שיטפון, רעידת אדמה, שוד, הימלטות נוזלים ממתקני אינסטלציה, פגיעה על ידי כלי רכב, שחזור והשמשת מסמכים כתוצאה מאירוע מכוסה, כיסוי לרכוש היחידה בעת הובלתו, כיסוי שבר שמשות, חלונות וקירות זכוכית במבנה ודיור חלופי – דמי שכירות עבור מבנה חלופי. הכל בכפוף לכתב הכיסוי שהונפק ליחידה על ידי הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה בהנהלת ענבל, ובהתאם לעדכונים השוטפים.
 
דיווח ליחידת החיתום על הרכוש ותכולתו
על היחידה המכוסה לוודא שאכן כל רכוש היחידה (המבנים והתכולה הנמצאת בהם) רשומים במפרט הרכוש המבוטח שמוציאה הקרן. לעניין זה יובהר כי מפרט החיוב והכיסוי הוא מסמך פנימי חתום על ידי הקרן אשר מופק עבור היחידה הממשלתית או יחידת הסמך ומבטא, מפרט ומסדיר את התחייבות הקרן והיקפה כלפי היחידה הממשלתית לגבי תחום הכיסוי הביטוחי הספציפי. למפרט מצורפת רשימה של כל רכוש היחידה המכוסה בקרן. אנו ממליצים לבדוק את הרשימה היטב ולוודא שאכן הפרטים המופעים בה נכונים ומתאימים לדיווחי היחידה. מטבע הדברים, במידת הצורך ניתן לתקן את הנתונים תוך העברת מידע מלא.
 
חשוב לדאוג להעברת דיווחים שוטפים לקרן על כל רכש חדש שהיחידה מבצעת, וזאת כדי לא לפגוע בתהליך הטיפול בתביעה אם תוגש. במקרה שהנך נתקל בקשיים בהערכת ערכי הנכסים והתכולה תוכל להיעזר בצוות יחידת החיתום בענבל ובכלים שיועמדו לרשותך לצורך כך.
 
דיווח על נזק לרכוש היחידה
מיד עם גילוי מקרה הביטוח, על הרפרנט הממונה מטעם היחידה הממשלתית להודיע טלפונית למוקד שירות הלקוחות בענבל. 
במידה והנזק הינו מתחת ל – 10,000 ₪, הרפרנט המטפל מטעם היחידה יידרש לשלוח תיאור מילולי של האירוע, הצעת תיקון לנזק ותמונות נזק.
במידה ועלות הנזק היא מעל 10,000 ₪, מוקד שירות לקוחות של ענבל יקצה שמאי לבדיקת הנזק, וישלח מכתב עם פרטי השמאי לרפרנט המטפל. השמאי ייצור קשר עם הרפרנט לתיאום בדיקת הנזק.
 

 

מוקד שירות הלקוחות של ענבל:
 
03-9778111 ימים א' – ה' בין השעות 08:00-16:30

 

"הקו החם" למקרי חרום ומחוץ לשעות הפעילות: 03-9778111 שלוחה 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
לשאלות ותשובות
הקרן הפנימית בענבל נותנת כיסוי ביטוחי לחבות היחידות המכוסות בקרן כלפי צד שלישי כמחזיקות מבנים וחצרים.
 
הכיסוי ניתן בגין נזקי גוף ורכוש הנגרמים לצד שלישי עקב תאונה הנובעת מחבות היחידה על פי דין כמחזיקת המבנה, החצר והתכולה המוצבת בהם.
 
כיסוי זה הינו חלק בלתי נפרד מכיסוי הרכוש ואינו ניתן לרכישה בנפרד.
 
 
 
לשאלות ותשובות
הקרן הפנימית פועלת למניעה ולצמצום היקף ושכיחות נזקי רכוש. על סמך הידע ונתוני התביעות שיש בידיה מזהה וממפה הקרן הפנימית את הסיכונים לרכוש הטעונים טיפול. לאחר זיהוי הסיכונים פועלת הקרן הפנימית בשיתוף עם היחידה הממשלתית לטיפול בסיכונים אלה.
 
הקרן הפנימית פועלת באמצעים שונים להקטנת הסיכון וביניהם מימון חלקי מתוך כספי הקרן הפנימית של התקני הבטיחות, בכפוף למדיניותה ולהוראות התכ"ם.
 
 
התקני הבטיחות העיקריים לגביהם היחידה זכאית (בכפוף לאישור ומדיניות הקרן הפנימית) לקבל החזר חלקי במסגרת תקציב הבטיחות:
·                  ביצוע התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש
·                  ביצוע התקנת מערכות כיבוי בגז
·                  ציוד כיבוי נייד (חליפות מגן אש, מטפים, גלגלונים, מזנקים ועוד)
·                  התקנים נגד אש בחדרי שרתים

 

 

אם ברצונך לפנות אלינו בבקשה לאישור שריון תקציב שנתי של היחידה בבטיחות רכוש אנא מלא/י את הטופס הנ"ל:

 

שריון תקציב בטיחות רכוש.pdfשריון תקציב בטיחות רכוש.pdf