הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה מכסה את עובדי המדינה בכיסויים אישיים מסוגים שונים.
כיסוי אישי הינו כיסוי הניתן לעובד  במסגרת עבודתו או תפקידו בשירות המדינה, ובנסיבות  שנוצרו עקב מילוי תפקידו ותוך כדי מילוי תפקידו.
 
הפיצוי בגין הכיסוי משולם לעובד עצמו ולא ליחידה הממשלתית.
 
במסגרת הכיסויים האישיים ניתנים הכיסויים הבאים: נסיעות לחו"ל, הגנה משפטית, תאונות אישיות לעובדים בסיכון גבוה, תאונות אישיות עקב פעולות איבה, תאונות אישיות למורים ועוד.
 
 
 
* כל האמור לגבי הכיסויים הניתנים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה כפוף לכתב הכיסוי שהונפק ליחידה על ידי הקרן, על עדכוניו השוטפים ולהוראות התכ"מ.
עיקרי הכיסוי הם הוצאות אשפוז, הוצאות רפואיות ותרופות, שלא במסגרת אשפוז, ונזק למטען נלווה. 
הטופס מהווה חלק ממסמך הכיסוי שקיבלת לידך בעת קבלת כרטיס הטיסה.
 
ניתן להודיע גם במכתב במלל חופשי לכתובת:
ענבל חברה לביטוח בע"מ
אגף תביעות רכב ורכוש
תביעות נוסעים לחו"ל
ת.ד. 282
נתב"ג 70100
 
לשאלות ותשובות
עובדי מדינה זכאים לקבל ייעוץ משפטי של עורך דין או השתתפות בהוצאות משפטיות מטעם המדינה במקרים מסוימים. מדובר בייעוץ משפטי שניתן בהקשר למעשה או מחדל שהעובד ביצע בעת מילוי תפקידו, תוך כדי מילוי תפקידו או לשם מילוי תפקידו, ובתנאי שמדובר בהתנהגות שהייתה בתחום סמכותו של העובד כדין, או שהעובד הניח, בתום לב, כי מדובר בהתנהגות שהיא בתחום סמכותו.
 
בשנת 2003 נכנסה לתוקף החלטת ממשלה לפיה תוענק הגנה משפטית לעובדי מדינה הזכאים לכך, באחד משני אופנים:
א. ייצוג באמצעות עו"ד מתוך מאגר עורכי דין, הקיים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה.
ב. השתתפות בהוצאות משפטיות שהוציא העובד (באופן פרטי) עבור ייצוג משפטי, בהתאם לתעריף הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה.
 
חשוב לזכור:
במידה ובסיום ההליך המשפטי מתברר כי העובד לא היה זכאי להגנה משפטית או להחזר הוצאות (לדוגמא: אם הורשע במיוחס לו או נקבע כי מדובר באירוע שאינו קשור למילוי תפקידו), עליו להשיב כל סכום ששולם לו על ידי הקרן, בהתאם לכתב התחייבות לשיפוי עליו הוא חותם בתחילת ההליך.
 
מיהו "עובד מדינה"?.
ההגנה המשפטית ניתנת לעובד מדינה, בין שהוא מועסק על פי חוק שירות המדינה, ובין שגויס לשירות המדינה מכוח חוק שירות העבודה בשעת חירום. גם מתנדבים בשירות המדינה זכאים להגנה משפטית, ובתנאי שפעלו על פי הנחייה של משרד ממשלתי.
 
אילו הליכים משפטיים נכללים בהסדר?
א. הליכים פליליים, החל משלב החקירה.
ב. הליכים משמעתיים על פי דין.
ג.  ועדות חקירה ממלכתיות או ועדות בדיקה ממשלתיות.
ד. התגוננות מפני הליך אזרחי או מנהלי – בתנאי שהמדינה אינה צד להליך, או שבנסיבות העניין   נדרש ייצוג נפרד לעובד.
ה. מתן תגובה לטיוטת דוח מבקר המדינה, בהתאם לתנאים ולסייגים הקבועים בהחלטת הממשלה.
כיצד מגישים בקשה לקבלת הגנה משפטית?
עובד המעוניין לקבל ייצוג או השתתפות בהוצאותיו המשפטיות, יפנה לוועדה המשרדית לעניין הגנה משפטית, באמצעות אגף משאבי אנוש, או הלשכה המשפטית ביחידתו, לצורך קבלת הטפסים הרלוונטיים והגשת הבקשה.
 
חריגים לתחולת הכיסוי:
הגנה משפטית במימון המדינה ניתנת לכל עובד מדינה, למעט עובדים אשר חל עליהם הסדר ספציפי להגנה משפטית. חלק מן ההסדרים מוסדרים בקרן הפנימית וחלק בגופים חיצוניים. 
 
אוכלוסיות בעלות הסדר ספציפי, במסגרת הקרן הפנימית:
·         עובדי משרד הבריאות במוסדות הבריאות הממשלתיים (למעט רופאים – המבוטחים בענייני הגנה משפטית באמצעות מדנס סוכנות לביטוח בע"מ) בהליכים כגון ועדות בדיקה שהוקמו במקרים בהם נגרם נזק למטופל. לצורך קבלת הסיוע יש לפנות באמצעות איש הקשר במוסד הרפואי, לרפרנט האחראי על המוסד הרפואי באגף תביעות והגנה משפטית בקרן הפנימית. 
·         שוטרים במשטרת ישראל: אנשי משטרה, כולל שוטרי מג"ב, שח"מ, ושוטרי חובה, וכן מתנדבי המשמר אזרחי, זכאים להגנה משפטית או השתתפות בהוצאות בגין הליכים משפטיים באמצעות הקרן הפנימית. לצורך קבלת הסיוע המשפטי יש לפנות באמצעות קצין הרווחה ביחידה לוועדה לעניין סיוע משפטי, בראשות סמפכ"ל המשטרה.
·         סוהרים בשירות בתי הסוהר: לצורך קבלת הסיוע, יש לפנות לרכז הועדה הנציבותית (בחשבות השב"ס), או ללשכה המשפטית בשב"ס, או לראש מנהל משאבי אנוש.
·         עובדי הוראה בחינוך הרשמי, שהינם עובדי מדינה, המועסקים ע"י משרד החינוך: לצורך קבלת הסיוע על עובד ההוראה לפנות אל  מרכז הועדה המשרדית במשרד החינוך, אגף נכסים ולוגיסטיקה, המחלקה לתקציב וביטוח בטלפון: 2217 /3563 /3129 / 02-5602276
ניתן להיכנס גם לאתר המחלקה לביטוח: www.edu.gov.il/bituach
·         עובדי הוראה שהינם עובדי מדינה, המועסקים על ידי האגף להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת: עובדי הוראה במוסדות חינוך על יסודיים של האגף להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת זכאים להגנה משפטית בגין תביעה פלילית המבוססת על רשלנות שנפתחה נגדם עקב היותם מורה, מלווה, מארגן, מדריך משתתף או אחראי בכל הפעילויות החינוכיות לסוגיהן.
 
 לצורך קבלת הסיוע יש לפנות למוקד שירות הלקוחות 03-9778000.
 
הגנה משפטית- הקו החם
במקרים דחופים, מעבר לשעות הפעילות הרגילות של החברה
התקשר ל"קו חם"  050-6253884
לשאלות ותשובות
הקרן הפנימית מעניקה כיסוי תאונות אישיות לעובדי מדינה שבמסגרת תפקידם נחשפים לסיכון מוגבר.
 
כיסוי זה כפוף לקבלת אישור מועדה מיוחדת בנציבות שירות המדינה המגדירה תפקידים בעלי סיכון גבוה.
כיסוי לעובדי מדינה הנפגעים מפעולת איבה בכל שטח מדינת ישראל, כולל השטחים מעבר לקו הירוק, בזמן עבודתם ו/או בדרכם אל עבודתם וממנה.
בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה קיים כיסוי לעובדי הוראה בגין תאונות שמתרחשות במהלך ליווי טיולים. בתביעות אלה ניתן פיצוי עבור התקופה בה המורה נמצא באי כושר עבודה, ולמשך תקופה של עד שנה לאחר התאונה. כמו כן, במסגרת הכיסוי ניתן פיצוי בגין נכות צמיתה שנגרמה עקב תאונה, או עקב מוות.
 
 
לשאלות ותשובות