כיסוי חבות משרד הבריאות כמפעיל שירותי ומתקני בריאות ממשלתיים ובגין מתן שירותים רפואיים. כיסוי לתביעות כנגד הצוות הרפואי ו/או הסיעודי ו/או הפארה-רפואי שהינם עובדי המרכזים הרפואיים  הממשלתיים ולשכות הבריאות בתחום הרשלנות הרפואית ועוולת נזיקיות נוספות.
 
כיסוי תביעות /דרישות נזיקיות אשר הוגשו כנגד היחידה שעילתן היזק גופני, נפשי, שכלי או מוות שאירעו כתוצאה מאחריות מקצועית נטענת של הצוות הרפואי ו/או משרד הבריאות.
כמו כן מטפלת הקרן בתביעות בהן נטען לנזקים עקב רשלנות היחידה בהפעלת בית החולים או מתקן בריאות אחר המופעל ע"י משרד הבריאות. בגין אובדן או נזק פיזי לעזרים רפואיים תפקודיים (כגון משקפיים, שיניים תותבות וכיו"ב) כתוצאה מרשלנות מי מטעם היחידה. 
 
 
 
* כל האמור לגבי הכיסויים הניתנים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה כפוף לכתב הכיסוי שהונפק ליחידה על ידי הקרן, על עדכוניו השוטפים ולהוראות התכ"מ. 
הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה מכסה את אחריותו המקצועית של משרד הבריאות כלפי צד שלישי, כמפעיל שירותי ומתקני בריאות ממשלתיים. במסגרת זו  נותנת הקרן כיסוי לתביעות בתחום הרשלנות הרפואית ועוולות נזיקיות נוספות, כנגד משרד הבריאות ועובדיו, במרכזים הרפואיים הממשלתיים ובלשכות הבריאות.
 
הכיסוי כולל
תביעות/דרישות נזיקיות שעילתן היזק גופני, נפשי, שכלי או מוות, שאירעו כתוצאה מאחריות מקצועית נטענת של הצוות הרפואי ו/או משרד הבריאות. כמו כן מטפלת הקרן בתביעות בהן נטען לנזקים עקב רשלנות היחידה בהפעלת בית החולים או מתקן בריאות אחר המופעל ע"י משרד הבריאות, ובגין אובדן או נזק פיזי לעזרים רפואיים תפקודיים (כגון משקפיים, שיניים תותבות וכיו"ב) כתוצאה מרשלנות מי מטעם היחידה.
 
מהות הכיסוי
כיסוי חבות משרד הבריאות כמפעיל שירותי ומתקני בריאות ממשלתיים ובגין מתן שירותים רפואיים. כיסוי לתביעות כנגד הצוות הרפואי ו/או הסיעודי ו/או הפארה-רפואי שהינם עובדי המרכזים הרפואיים  הממשלתיים ולשכות הבריאות בתחום הרשלנות הרפואית ועוולת נזיקיות נוספות.
 
חוק ביטוח נפגעי חיסון
בהתאם לחוק ביטוח נפגעי חיסון, תש"ן – 1989 (להלן: "החוק") הקרן הפנימית בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הקרן") מבטחת מקרה של פגיעה כתוצאה מחיסון.
 
הזכאות לתגמולי ביטוח – החוק מכיר בכך שנפגע חיסון, זכאי לפיצוי אם סבל עקב החיסון מנכות :ליקוי גופני, נפשי או שכלי וכן אם נגרמה פגיעה שהביאה למוות. התובע אינו נדרש להוכיח קיומה של אחריות מצד מי שנתן את החיסון, אך נדרשת הוכחת קיומה של נכות צמיתה וכן קיומו של קשר סיבתי בין החיסון לפגיעה.
 
סכומי הפיצוי - נקבעו בתקנות נפגעי חיסון, התשנ"ג- 1992 (להלן: "התקנות") והם צמודים למדד.
 
הגשת תביעה - במקרה בו ארע מקרה הביטוח כנ"ל, יש להודיע בהקדם למוקד שרות הלקוחות בענבל. תובע רשאי לבחור בין מסלול תביעה על פי פקודת הנזיקין לבין מסלול תביעה מכוח חוק נפגעי חיסון. תביעה במסלול אחד מאיינת את האפשרות להגיש תביעה במסלול האחר.
 
 
 
 
לשאלות ותשובות
היחידה לניהול סיכונים רפואיים וביטוחיים במערכת הבריאות הממשלתית, פועלת במטרה לשפר את איכות הטיפול הרפואי, ולהביא להקטנת עלות התביעות בגין אחריות מקצועית נגד המדינה בתחום הרפואה.
 
פעילות זאת נעשית באמצעות שיפור הערכת הסיכונים, שיפור היכולת לאתר מוקדי כשל, תוך הצעת פתרונות מעשיים למניעתם, ושיפור יכולת ההתמודדות בזירת בית המשפט. הפעילות מבוצעת במשותף עם יחידות ניהול הסיכונים הפועלות במוסדות הרפואה הממשלתיים.