ניהול סיכונים הוא תהליך הקשור בניהול שוטף של פעילויות מסוגים שונים, ומטרתו לזהות ולהעריך באופן שוטף את מרחב הסיכונים לליבת הפעילות, להעריך את מידת הסבירות שלהם ופוטנציאל הנזק בהתממשותם, לתעדף את הטיפול במניעתם, לפעול לצמצם החשיפה אליהם ולהגדיר את אסטרטגיה להתמודד איתם, באם יתרחשו.
 
סיכון מוגדר כגורם או פעולה העלולים להתרחש שלא על פי התכנון, וכתוצאה ממנו ייגרם נזק, לאדם או לארגון. הפגיעה עלולה להיות פגיעה בגוף או בנפש, פגיעה כספית או פגיעה תדמיתית.
בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה נערך ניהול סיכונים בתחומים שונים אותם מכסה הקרן.
 
 
 
* כל האמור לגבי הכיסויים הניתנים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה כפוף לכתב הכיסוי שהונפק ליחידה על ידי הקרן, על עדכוניו השוטפים ולהוראות התכ"מ.
ענבל מפעילה יחידה לניהול סיכונים רפואיים וביטוחיים במערכת הבריאות הממשלתית, במטרה לשפר את איכות הטיפול הרפואי, ולהביא להקטנת עלות התביעות בגין אחריות מקצועית בתחום הרפואה.
 
פעילות זאת נעשית באמצעות שיפור אומדן הסיכון, שיפור היכולת לאתר מוקדי כשל, תוך הצעת פתרונות מעשיים למניעתם ושיפור יכולת ההתמודדות בזירת בית המשפט. הפעילות מבוצעת במשותף עם יחידות ניהול הסיכונים הפועלות במוסדות הרפואה הממשלתיים.
 
 
הקרן הפנימית פועלת למניעה ולצמצום היקף ושכיחות נזקי רכוש. על סמך הידע ונתוני התביעות שיש בידיה מזהה וממפה הקרן הפנימית את הסיכונים לרכוש הטעונים טיפול. לאחר זיהוי הסיכונים פועלת הקרן הפנימית בשיתוף עם היחידה הממשלתית לטיפול בסיכונים אלה.
הקרן הפנימית פועלת באמצעים שונים להקטנת הסיכון וביניהם מימון חלקי מתוך כספי הקרן הפנימית של התקני הבטיחות, בכפוף למדיניותה ולהוראות התכ"ם.
 
 
התקני הבטיחות העיקריים לגביהם היחידה זכאית (בכפוף לאישור ומדיניות הקרן הפנימית) לקבל החזר חלקי במסגרת תקציב הבטיחות:
·         ביצוע התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש
·         ביצוע התקנת מערכות כיבוי בגז
·         ציוד כיבוי נייד (חליפות מגן אש, מטפים, גלגלונים, מזנקים ועוד)
הקרן הפנימית פועלת למניעת תאונות דרכים ולצמצום היקף הנזקים ברכבים ממשלתיים והקטנת היקף הגניבות. על סמך הידע והנתונים שיש בידיה, ממפה הקרן הפנימית את הסיכונים הדורשים והטעונים טיפול ומניעה. לאחר זיהוי הסיכונים, פועלת ענבל בשיתוף עם היחידה הממשלתית, למניעת הסיכון.
 
הקרן הפנימית בוחנת באופן מתמיד טכנולוגיות חדשות לצמצום נזקי תאונות דרכים והתאמתן לסוג הפעילות של הרכבים הממשלתיים. כך למשל, הקרן הפנימית בשיתוף עם היחידות הממשלתיות השונות, מתקינה ברכבים הממשלתיים חיישנים לנסיעה אחורנית ומיגון למניעת גניבות.
התוצאה מפעילות זו - אחוז הפגיעות בכלי הרכב הממשלתיים כתוצאה מנסיעה לאחור ירד בשיעור של 35%, בין השנים 2009 ל – 2011.
 
נשמח אם תשתף אותנו בפעילות שביצעת או ברעיון שיכול לסייע בהקטנת מספר אירועי תאונות דרכים
למוקד שירות הלקוחות: 03-9778000.
הייעוץ הביטוחי הינו חלק מניהול הסיכונים של הגופים הממשלתיים בכל הקשור בחוזים והתקשרויות והסיכונים הנובעים מהם.
ענבל משמשת כיועץ הביטוחי של הממשלה – המדינה, על משרדיה ויחידותיה, ומייעצת להן, בשיתוף פעולה מלא עם הגורמים המקצועיים בכל משרד ממשלתי, במטרה להגן על רכושה של הממשלה, ולהקטין חשיפתה לנזקים מהסיכונים הנובעים מההתקשרות המסחרית.
הייעוץ ניתן בכל הקשור לחוזים והתקשרויות של משרדי הממשלה ויחידותיה עם גורמים מסחריים שונים, תוך הטלת חובת ביטוח על הגורמים המתקשרים עמה, בהתאם לאופי הסיכונים הנוגעים  להתקשרויות אלו, לרבות הכללת המדינה והמשרד הממשלתי כמבוטח נוסף.
 
כיצד לפנות אלינו לקבלת ייעוץ ביטוחי?
על מנת לטפל בצורה הטובה ביותר בדרישות הביטוח, במסגרת סעיפי הביטוח בחוזים ובמכרזים, ניתן וחשוב לפנות אלינו, כאשר יש בידכם טיוטה כמעט מושלמת של המאפיינים נשוא החוזה, כאמור להלן. זאת על מנת שנוכל להעביר לכם את התייחסותנו בתוך פרק זמן סביר, מבלי לפגוע בלוח הזמנים המקורי שנקבע על ידכם לפרסום המכרז.
1.     יש להעביר לעיוננו ולבדיקתנו המקצועית את טיוטת החוזה המתגבש וכן המכרז הרלוונטי לחוזה, בצירוף הסבר מפורט למהות העבודה, השירות, הציוד המוזמן, או כל פעולה אחרת שבגינה מתבצעת התקשרות בין המשרד הממשלתי לבין ספק או כל גורם חיצוני אחר.2
2.     חשוב לציין את שמו של הרפרנט לנושא, מספר טלפון, מספר פקס ומייל, על מנת שנוכל לפנות בשאלות העלולות להתעורר בקשר לכך, ולהעביר אליו את התייחסותנו לנוסח סעיפי הביטוח שיש לכלול בחוזה ההתקשרות הספציפי.3
3.      הייעוץ הכרוך בהכנת מסמכי/סעיפי ביטוח, כולל סיוע בדיקת פוליסות ביטוח, יינתן תמורת תשלום בסך 200 ₪ לשעת ייעוץ, ויעשה על ידי חיוב היחידה הממשלתית בתשלום על פי מספר שעות הייעוץ שניתנו.
 
בנוסף, מחלקת החיתום בענבל מעניקה ייעוץ שוטף וללא תשלום, לגבי הצרכים הנובעים מהכיסויים הקיימים בקרן.
 
מסמך עבודה - בדיקת אישורי קיום ביטוח
כדי להקל על כל הגורמים הקשורים בתהליך חתימה וקבלה של אישורי קיום הביטוח, ניסחנו מסמך המרכז את השינויים והתיקונים המקובלים / לא מקובלים עלינו, בהסתמך על בדיקה של עשרות רבות של אישורי ביטוח שהתקבלו חתומים מכל חברות הביטוח.
 
לקבלת הייעוץ - משרדי הממשלה השונים מוזמנים לפנות גברת ורד נשר, החתמת הראשית ומנהלת מחלקת חיתום ויעוץ ביטוחי בענבל. טלפון: 03-9778137  פקס:  03-9778140 מייל: veredn@inbal.co.il.