כיסוי ביטוחי לחבות משרד החינוך כלפי תלמידים

הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה מכסה את חבות משרד החינוך כלפי תלמידים בגין אירועים שאירעו במהלך פעילות חינוכית, בין כותלי מסגרת החינוכית או מחוצה לה, ואשר נטען לגביהם לרשלנות בטיפול משרד החינוך בעקבותיה נגרם נזק גוף לתלמיד.
 
הקרן הפנימית אינה מכסה את חבות הרשויות המקומיות כלפי תלמידים בגין חבותן כמפעילות ומחזיקות מבני חינוך, וכמבצעות פעילויות בתחום החינוך והתרבות.
 
הקרן הפנימית נותנת כיסוי דומה גם ל:
• משרד העבודה - חבות כלפי הלומדים בהכשרה מקצועית של המשרד.
• משרד הרווחה - חבות כלפי חוסים או תלמידים במוסדות המשרד.
 
 מהות הכיסוי
כיסוי לחבותו החוקית של משרד החינוך כתוצאה מאירוע תאונתי שגרם לתלמיד  נזק גוף וזאת בין כותלי בית הספר ומחוצה לו במהלך פעילות חינוכית/ בית ספרית.
 
 
 
 
 
* כל האמור לגבי הכיסויים הניתנים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה כפוף לכתב הכיסוי שהונפק ליחידה על ידי הקרן, על עדכוניו השוטפים ולהוראות התכ"מ.
 
 
לשאלות ותשובות