פרטי מכרז / הליך

הקמת רשימת מציעים לתכנון והתקנה של מיגון מפני אש ושיקום נזקים בחירום עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

04/2020

רכוש

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

22/03/2020

01/05/2029

16/04/2020

01/05/2029 שעה: 14:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

עו"ד מורן שרפמן

m0420@inbal.co.il

0 ₪


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER