פרטי מכרז / הליך

רשימת מציעים לשכירת אולמות ומתן שירותי אירוח לכנסים

05/2020

כללי

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

26/03/2020

01/11/2025

07/05/2020

01/11/2025 שעה: 18:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

עו"ד ורד גלאם

m0520@inbal.co.il

0 ₪


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER