פרטי מכרז / הליך

הודעה בדבר הקמת רשימת מציעים למומחים רפואיים למתן חוות דעת רפואיות

09/2019

ניהול סיכונים ברפואה

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

08/06/2020

08/04/2029

08/04/2029

08/04/2019

08/04/2029 שעה: 20:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

מירה אשטובקר

m0919@inbal.co.il


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER