פרטי מכרז / הליך

מכרז פומבי לקבלת שירותי תחזוקת מערכות מיזוג אוויר בענבל חברה לביטוח בע"מ

14/2020

כללי

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

19/05/2020

15/06/2020

29/06/2020 שעה: 14:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

עו"ד מורן שרפמן

M1420@inbal.co.il

0 ₪


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER