פרטי מכרז / הליך

מכרז פומבי לביצוע סדנאות תחקיר ארגוני ו/או אישי עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה

15/2020

ניהול סיכונים ברפואה

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

02/06/2020

28/06/2020

09/07/2020 שעה: 15:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

מירה אשטובקר

m1520@inbal.co.il


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER