פרטי מכרז / הליך

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אקטואריה בתחום ביטוח כללי- אלמנטר עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

18/2020

כללי

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

15/06/2020

29/06/2020

15/07/2020 שעה: 14:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

עו"ד מור מלכה

18-2020@inbal.co.il

0 ₪


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER