פרטי מכרז / הליך

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שערוך תכולות במבנים בבעלות המדינה ובהחזקתה, עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

20/2019

כללי

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

21/05/2020

04/06/2020

21/06/2020 שעה: 13:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

עו"ד נטליה אייזנפלד

m2019@inbal.co.il

0 ₪


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER