פרטי מכרז / הליך

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ, ביצוע והטמעת טיוב לקטלוג הרכש הממשלתי המנוהל על ידי מנהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי של משרד האוצר

29/2019

כללי

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

19/02/2020

04/03/2020

23/04/2020 שעה: 13:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

עו"ד נטליה אייזנפלד

m2919@inbal.co.il

0 ₪


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER