פרטי מכרז / הליך

מכרז פומבי לאספקה ותחזוקה של מערכת GDS

01/2019

כללי

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

15/01/2019

03/02/2019

21/02/2019 שעה: 14:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

עו"ד שירה אלון

m0119@inbal.co.il

0 ₪


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER