פרטי מכרז / הליך

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ניטור

06/2019

מערכות מידע

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

27/03/2019

07/04/2019

02/05/2019 שעה: 14:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

נטליה אייזנפלד

m0619@inbal.co.il


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER