פרטי מכרז / הליך

מכרז פומבי למתן שירותי ניקיון עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

07/2019

כללי

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

13/05/2019

03/06/2019

23/06/2019 שעה: 14:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

עו"ד שירה אלון

m0719@inbal.co.il

0 ₪


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER