פרטי מכרז / הליך

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי מנהלת, ארגון והפקת קורסים בתחומים שונים

08/2018

כללי

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

20/09/2018

18/10/2018

22/11/2018 שעה: 14:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

עו"ד הילה קטיוב

m0818@inbal.co.il

0 ₪


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER