פרטי מכרז / הליך

מכרז פומבי למתן שירותים משפטיים למדינה ו/או לעובדי המדינה עבור הקרן הפנימית

14/2019

שירותים משפטיים

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

18/03/2019

25/03/2019

01/04/2019

02/04/2019

08/04/2019 שעה: 14:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

עו"ד ברק קרן

m1419@inbal.co.il


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER