פרטי מכרז / הליך

מכרז מסגרת לקבלת הצעות להיכלל במאגר חברות לתכנון סטטוטורי

15/2018

כללי

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

08/11/2018

22/11/2018

17/12/2018 שעה: 14:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

עו"ד הילה קטיוב

m1518@inbal.co.il


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER