פרטי מכרז / הליך

הזמנה להציע הצעות לייעוץ פיננסי באמצעות משרדים

16/2019

כספים ופיננסים

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

28/03/2019

08/04/2019

02/05/2019 שעה: 14:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

עו"ד הילה קטיוב

m1619@inbal.co.il


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER