פרטי מכרז / הליך

מכרז פומבי למתן שירותים משפטיים לעובדי מדינה

23/2018

שירותים משפטיים

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

04/02/2019

21/02/2019

28/02/2019

03/03/2019

07/03/2019 שעה: 14:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

מירה אשטובקר

m2318@inbal.co.il


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER