פעילות חברה

תביעות גוף והגנה משפטית

מתן הגנה משפטית בתביעות המוגשות נגד יחידות ממשלתיות שונות בתחומים הבאים: אחריות

המקצועית ברפואה, חבות משרד החינוך כלפי תלמידים, חבות היחידות הממשלתיות כמחזיקות

מבנים וחצרים, פיצוי נפגעי גוף בתאונות דרכים עקב שימוש ברכב ממשלתי, חבות מעבידים בתביעות

צדדי ג' עקב תאונות בהן היו מעורבים רכבים שבבעלות המדינה וניהול הגנה משפטית פלילית לעובדי

מדינה.

תביעות רכב ורכוש

טיפול בתביעות רכב ורכוש של היחידות הממשלתיות. עיקרי התחומים בהם מטפל האגף: נזקי רכב

כתוצאה מתאונות דרכים בהם מעורבים רכבים של היחידות הממשלתיות השונות, נזקים לרכוש

ממשלתי כתוצאה מתאונה, פריצה שריפה וכו', גביית חובות עבור היחידות הממשלתיות, ביטוח נסיעות

לחו"ל לעובדי מדינה במסגרת תפקידם וניהול סיכונים בתחומי הרכב והרכוש.

ניהול סיכונים ברפואה

ניהול סיכונים רפואיים וביטוחיים במערכת הבריאות הממשלתית, במטרה לסייע בקידום בטיחות

המטופל, שיפור איכות הטיפול הרפואי, וכפועל יוצא הקטנת עלות התביעות בגין אחריות מקצועית

בתחום הרפואה.

ניהול סיכונים ברכוש ורכב

ייזום ו/ או השתתפות במימון, ו/או השתתפות בביצוע של פעילויות למען יחידות הממשלה ובשיתופן,

לשם הקטנת הסיכונים אליהן הן חשופות.

חיתום וייעוץ ביטוחי

בדיקה, ניתוח ואפיון הסיכונים החשיפה בגינם לרכוש ולחבויות הממשלה או היחידה המכוסה בקרן.

עיקרי השירותים: הסדרת כתבי כיסוי לרכוש ולחבויות יחידות הממשלה, יזום, פיתוח ומתן פתרונות

מקצועיים לכיסויים ביטוחיים מיוחדים לצרכי המערכת הממשלתית באמצעות ביטוח עצמי בקרן

הפנימית, ניהול מערך הכיסויים וייעוץ ביטוחי למדינה.

תחזוקת רכבים

תחזוקת כלי הרכב בבעלות המדינה המתבצעת ע"י מרכז שירותי התחזוקה בקרן הפנימית באמצעות

מרכזי השרות (מוסכים) שזכו במכרז התחזוקה.

שרותי ניהול בהתאם לחוק עידוד השקעות הון שירותי מחשוב וחשבות למרכז השקעות במשרד התמ"ת ובמשרד התיירות.
ניהול מערך פיקדונות והלוואות המדינה סיוע למשרד האוצר בניהול מערך הפיקדונות המופקדים בבנקים והלוואות לחברות השונות.
מניות המדינה

סיוע למדינה בכל הקשור לרישום והתאמת אחזקות המדינה במניות בחברות השונות. סיוע לחשכ"ל

בחישוב וברישום ההשקעות בחברות ממשלתיות ובישויות מוחזקות אחרות, לצורך הצגת נתונים אלו

בדוח הכספי של המדינה.

סוכנות נסיעות ממשלתית

מתן שירותי נסיעות לחו"ל עבור מוסדות הממשלה ובכלל זה חברות ממשלתיות, תאגידים

סטטוטוריים, קופות חולים ואוניברסיטאות.

פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי סיוע למדינה בייזום וקידום פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי.
ניהול החוב הממשלתי

סיוע לחטיבת המימון באגף החשב הכללי בתחום של גיוס ההון בשוק המקומי.

השקעת המדינה ("יוזמה")

עם הפרטת החברה הממשלתית "יוזמה" בשנת 1997, העביר החשב הכללי לענבל את הטיפול

השוטף בקרנות הון סיכון שהיו בטיפולה של חברת "יוזמה". החברה מסייעת למדינה בהשלמת הטיפול

על ידי מימוש החזקות המדינה בקרנות השונות ובקבלת תמלוגים. כתוצאה מפעילותה של ענבל,

מומשו מרבית הנכסים של הקרנות, דבר שהביא להכנסות למדינה בסכומים ניכרים.

עידוד המדינה לתעשיית הון סיכון

סיוע ביישום תכנית המדינה לעידוד השקעת הגופים המוסדיים בתעשייה עתירת הידע, תוך השתתפות

המדינה בסיכון הגלום בהשקעות בתעשייה זו.

פירוק בנק החקלאות

בחודש ספטמבר 2008 מונתה היועצת המשפטית של החברה למפרקת בנק החקלאות. הפירוק כולל:

טיפול בתיקי האשראי של הבנק (גביית הלוואות) באמצעות מערכות המחשב של ענבל, תשלום חובותיו

של הבנק לנושים, הגשת תביעות נגד חייבים, טיפול בהליכי פרישת עובדי הבנק, מכירת מבנה הבנק,

הכנת דו"חות כספיים ודו"חות שונים לרשויות המוסמכות ועוד.

מתן כיסוי ביטוחי

• כיסוי ביטוחי לכלי שיט וכלי טיס מפני סיכוני מלחמה

• כיסוי ביטוחי להשקעות רוכשי דירות

• כיסוי ביטוחי למטענים בהובלה מפני סיכוני מלחמה

• כיסוי ביטוחי לרכוש

• כיסוי ביטוחי לסרטים כנגד סיכוני מלחמה