תנאי פרטיות

תנאי פרטיות
ענבל מכבדת את פרטיותך ולכן מחויבת להגן עליה. ענבל נותנת הצהרה זו בעניין פרטיות מקוונת על מנת שתהיה מודע למדיניות ולשיטות של ענבל בתחום הפרטיות, ולבחירה שלך לגבי אופן איסוף המידע אודותיך והשימוש בו. הצהרת פרטיות זאת חלה על כל אתרי האינטרנט והמתחמים שבבעלות ענבל או המופעלים על ידה.
סוגי המידע שאנו אוספים
הצהרת פרטיות זאת חלה על מידע אישי ומידע לא אישי.
מידע אישי
מידע אישי הוא מידע הקשור בשמך. ענבל עושה שימוש במידע אישי על מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך, ולספק לך שירות טוב יותר. אם תבחר לספק לנו מידע אישי, הוא ישמש אך ורק לצורך הקשר של ענבל אתך. ענבל לא תמכור, תשכיר או תחכיר את המידע האישי שלך לאחרים.
סוגי המידע האישי שתספק לנו בדפי אינטרנט שונים של ענבל עשויים לכלול שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, זיהוי משתמש וסיסמאות, דרך מועדפת ליצירת קשר, רקע תעסוקתי, השכלה, תחומי העניין האישיים או המקצועיים שלך, ניסיונך.
מטרת איסוף המידע האישי הינה שיפור האתר, התאמת תכניו לצרכיך ותחומי העניין שלך, להודיע לך על עדכונים הרלבנטיים לגביך, לאפשר לך גישה לחלקים באתר שהגישה אליהם מוגבלת לבעלי סיסמאות וחשבונות משתמש.
מידע לא אישי
מידע לא אישי הוא מידע אודות שימוש והפעלת שירות שאינו מקושר לזהותך. ענבל אוספת ומנתחת מידע לא אישי על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים משתמשים באתר ענבל.
המידע הלא אישי שאנו אוספים עשוי לכלול גם  את הדפים בהם ביקרת באתרי ענבל, כתובות URL ייחודיות בהן ביקרת באתר ענבל, סוג הדפדפן שלך וכתובת ה-IP שלך. רוב המידע הלא אישי נאסף באמצעות קובצי cookie ("עוגיות") או טכנולוגיות ניתוח אחרות. דפי האינטרנט של ענבל עושים שימוש בעוגיות, באלומות אינטרנט (Web beacons) ובטכנולוגיות אחרות לצורכי ניתוח המידע ולשירותי התאמה אישית. השימוש בטכנולוגיות האמור לעיל אינו נעשה לצורך גישה למידע אישי שלך אלא לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר ענבל על חלקיו השונים.
כללי
לעיתים תעסיק ענבל חברות וצדדים שלישיים באספקת שירותים של עדכון האתר, דיוור ישיר או משלוח הודעות למנויי האתר. במקרים כאלה, נספק לאותן חברות את המידע הדרוש להן לאספקת השירותים ונאסור עליהן להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת. מובהר בזאת כי אין באמור לעיל כדי להטיל אחריות כלשהי על ענבל בגין שימוש  ו/או נזק  שעלול להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.
 המידע שלך עשוי להישמר בשרתים במדינת ישראל או לפי בחירת ענבל, במדינה אחרת, ואתה מסכים מראש להעברת המידע למדינה אחרת לצורך שמירתו, בכפוף לכללי אבטחת המידע המפורטים בהצהרה זאת.
קישור לאתרים של צדדים שלישיים
לנוחיותך, עשויים אתרי ענבל לספק קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. אם תיגש לקישורים אלה, תעזוב את אתר ענבל. איננו מאשרים אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים או יוצרים מצגים כלשהם לגביהם. המידע האישי שאתה בוחר למסור לצדדים שלישיים בלתי קשורים לענבל אינו מכוסה על-ידי הצהרת הפרטיות של ענבל. מומלץ לבדוק את מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד שלישי לפני מסירת מידע אישי שלך. ישנם צדדים שלישיים העשויים לחלוק את המידע האישי הנמצא ברשותן עם ענבל; על שיתוף כזה חלה מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.
אופן השימוש במידע שלך
ענבל עושה שימוש במידע האישי שלך על מנת לספק לך שירותים ועל מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך. אנו נשתמש במידע אודותיך על מנת להפנות אליך מידע רלבנטי, מענה לשאלות, לעדכן אותך בדבר שירותים. מעת לעת אנו עשויים להשתמש במידע אודותיך על מנת להתקשר אליך לשם עריכת סקרים או לצרכים אחרים. אנו ניתן לך הזדמנות לבחור את ההעדפות הפרטיות שלך בנוגע להתקשרויות מסוג זה (ראה סעיף "העדפות הפרטיות שלך והבחירה לחלוק או שלא לחלוק את המידע"). מידע אישי הנאסף במקוון עשוי להיות משולב עם מידע שתספק לענבל באמצעות מקורות אחרים.
מידע לא אישי נאסף לצורכי דיווח אודות השימוש באתר ענבל, ביצועי האתר ויעילותו. מידע זה משמש לשיפור האתר ותוכנו.
ענבל לא תמכור את המידע האישי שלך, לא תשכירו ולא תחכירו לאחרים. ענבל לא תחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים למעט כאמור לעיל, אלא במענה לפניותיך או אם ענבל תחוייב לגלות מידע אישי על-פי דין או צו של בית משפט. בעת מסירת המידע שלך תתבקש הסכמתך.
במקרה של מיזוג או שינוי מבנה של ענבל או פעילותה עשוי המידע האישי שלך לעבור לגוף אחר. היה ויתרחשו מיזוג  ו/או   שינויים מבניים אחרים , תעשה ענבל כל מאמץ סביר על מנת להודיע לך במקרה שתחלוק עם  הגוף האחר את המידע האישי שלך, כולו או חלקו, על מנת שתוכל להמשיך לשרתך.
 העדפות פרטיות שלך והבחירה שלא לחלוק את המידע
ענבל מאפשרת לך לבחור האם לקבל מגוון של מידע מהאתר. באפשרותך להירשם כמנוי על מנת לקבל מידע ושירותים ספציפיים מהאתר שאינם זמינים למשתמשים מזדמנים. אנו נעשה כל מאמץ על מנת לכבד את העדפותיך.
ענבל לא תעשה שימוש במידע אישי שלך למטרה אחרת מלבד זו שצוינה בעת שמסרת את המידע שלך. באפשרותך לקבל דיוור ישיר והודעות שיווקיות ככל שתהיינה. אנא ציין את ההעדפות שלך על ידי פנייה לפי פרטי "צור קשר" בסוף הצהרה זו.
המידע אודותיך וצדדים שלישיים
במידה ושירותים מסוימים של ענבל יהיו קשורים לשירותים של צדדים שלישיים בלתי קשורים, וחלקם מציעים לך לחלוק הן עם ענבל והן עם הצד השלישי את המידע האישי שהנך מספק. לא נחלוק את המידע האישי שלך עם אותם צדדים שלישיים אלא אם תבחר בכך.
 הגישה למידע אודותיך ודיוקו
אנו נספק לך גישה למידע שלך, ובין היתר נעשה מאמץ סביר לספק לך גישה מקוונת ואפשרות לשנות את המידע שלך. על מנת להגן על פרטיותך, אנו גם ננקוט צעדים סבירים לאימות זהותך, על ידי סיסמה וזיהוי משתמש, לפני שתינתן לך גישה למידע שלך.
בחלקים מסויימים של אתר ענבל מוגבלת הגישה למשתמשים מסוימים בלבד, זאת באמצעות שימוש בסיסמאות ובאמצעי זיהוי אחרים.
אבטחת המידע האישי
אמנם ענבל משתמשת בטכנולוגיות ונהלים שונים לאבטחת המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים,
אך אין בכך כדי ליצור אחריות כלשהי של ענבל כלפיך בעניין זה.
שינויים בהצהרה זאת
יתכנו עדכונים להצהרת ענבל בעניין פרטיות מקוונת. עדכונים יפורסמו באתר כעדכון למסמך זה עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את ההצהרה המעודכנת, שכן היא המחייבת ממועד העדכון ואילך. על עדכונים מהותיים בהצהרה זאת תיידע אותך ענבל על ידי פרסום הודעה מפורשת באתר ענבל.
צור קשר
אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא שלח אותן לכתובת הבאה:
sherut@inbal.co.il
 
על תנאים אלו ועל האתר, ועל תנאי השימוש ועל הנובע מהם או כרוך בהם יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. כל סכסוך או שאלה משפטית בקשר עם תנאים אלו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת  בתל-אביב-יפו והמרכז בלבד. ענבל מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. ענבל אינה אחראית למקרה שנעשה שימוש באתר ממדינה אחרת שאינה נותנת תוקף לתנאים אלו. השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות האמור בפסקה זאת.