עידוד המדינה לתעשיית הון סיכון

רקע
התעשייה עתירת הידע היא ענף מרכזי וממובילי הצמיחה של המשק הישראלי בשני העשורים החולפים, עובדה הבאה לידי ביטוי, בין היתר, בתרומה גבוהה לתוצר ולמשק. חלק משמעותי מהחברות בתעשייה ממומנות על ידי קרנות הון סיכון ישראליות, כאשר מימונן של אלו מתבסס בעיקרו על הון זר. ישנה חשיבות לכך שהתעשייה עתירת הידע, שלה חשיבות אסטרטגית לכלכלה הישראלית, תתבסס גם על הון מקומי, בנוסף להון זר.
כחלק מסט כלים רחב שהוצע לקידום תעשיית עתירת הידע, החליטה ממשלת ישראל בתאריך 15.07.2010 בהחלטה מספר 1988, לעודד את השקעת הגופים המוסדיים בתעשייה עתירת הידע בשנים 2011-2012 וזאת על דרך של השתתפות המדינה בסיכון הגלום בהשקעות הון סיכון בתעשייה זאת. הממשלה החליטה להקצות סכום של עד 200 מיליון ₪ למטרה זו.
 
הצטרפות לתכנית
הגופים המוסדיים, המעוניינים להשתתף בתכנית ימלאו את הטפסים הנדרשים המצויים במסמך התכנית וישלחו לחברת ענבל כמפורט בהזמנה הרצ"ב (הזמנה להשתתף בתכנית לעידוד השקעות של הגופים המוסדיים הישראלים בתעשייה עתירת הידע).