פעילות ביטוחית

ענבל פועלת בענפי ביטוח כללי ומעניקה שירותי ייעוץ וכיסוי ביטוחי ביוזמת ממשלת ישראל וגופים בשליטתה.
 
ביטוח כלי שיט וכלי טיס מפני סיכוני מלחמה
החברה מעניקה כיסוי בביטוח כלי שיט וכלי טיס, מכל סוג, מפני סיכוני מלחמה רגילים ומיוחדים, לרבות בביטוח מפני נזקים ישירים ועקיפים לגוף כלי השיט או כלי הטיס, תכולתם ונוסעיהם, נזקים כלפי צד שלישי, נזקים לסביבה ונזקים אחרים הנובעים מסיכוני מלחמה רגילים ומיוחדים, הכול בין שכלי השיט או הטיס ממריא, משייט, נוחת, עוגן או חונה. פוליסה זו מופעלת מעת לעת על פי הצורך.
 
ביטוח השקעות רוכשי  דירות
החברה מעניקה כיסוי בביטוח השקעות של רכשי דירות על פי בקשת ממשלת ישראל לדירות אשר ניבנו במימון הממשלה.
 
ביטוח מטענים בהובלה מפני סיכוני מלחמה
החברה מעניקה כיסוי ביטוחי למטענים בהובלה בהתאם לבקשת מס רכוש וקרן פיצויים. הפוליסות הנ"ל כוללות, אופציה להרחבת הכיסוי עד 30 מייל ימיים. הכיסוי הביטוחי בענף זה חל על מטען הנמצא בכלי שיט שהינו בבעלות או בחכירת אזרח ו/או תושב ישראלי ו/או תאגיד הרשום בישראל, או בכלי שיט אחר הפועל לטובת משק המדינה. החברה פועלת בענף זה בזמני חירום בלבד ובעת הצורך.
 
ביטוח רכוש
החברה מעניקה לקרן הפנימית לביטוחי הממשלה שבהנהלת החברה (להלן –"הקרן הפנימית"), ביטוח לרכוש המכוסה באמצעות הקרן הפנימית וזאת כנגד רכישת ביטוח משנה בחו"ל לאירועי קטסטרופה. החברה משמשת כפרונט לקרן הפנימית.
 
ביטוח סרטים כנגד סיכוני מלחמה
ממשלת ישראל, באמצעות החברה, מעניקה להפקות זרות של סרטים בישראל כיסוי לנזקי טרור ומלחמה. הכיסוי ניתן כנגד נזק פיסי ישיר הנגרם לציוד הפקת הסרטים, נזק כספי שנגרם מחמת חוסר אפשרות לקיים את הפקת הסרט באתר הצילומים המתוכנן, כתוצאה מפעולת מלחמה או טרור, או הכרזה, צו או הוראה מאת גורם ישראלי מוסמך ממשלתי או צבאי על פעילות מלחמה. גוף זר המעוניין להפיק סרטים בישראל ומעונין לרכוש את הכיסוי יפנה למשרד התמ"ת למטה לעידוד ההשקעות (Investment Promotion Center) . הפניה תלווה בחומר רקע על ההפקה ותכלול  מידע על הסכום המבוקש לצרכי רכישת כיסוי ביטוחי,  מועד ההפקה, פרטים של אנשי קשר . היחידה המקצועית תיצור קשר עם המפיק ותקבל מידע נוסף על פי הצורך. לאחר בדיקת היחידה המקצועית תעביר את הבקשה כולל המלצתה לחשב הכללי במשרד האוצר להשלמת תהליך רכישת הכיסוי מול החברה.
 
מדיניות / היערכות החברה לזיהוי וטיפול בחובות
פורום החוב מגבש מסגרת כללית של היערכות החברה לזיהוי וטיפול בחובות ומעדכן אותה בהתאם לצורך.