הלוואות ופקדונות

צוות אגף ההלוואות נותן שירותי ניהול ותפעול למטה החשב הכללי במשרד האוצר. פעילות בחשבות המטה מאופיינת בתהליכים פיננסיים מורכבים וייחודיים כדוגמת הטיפול בלוחות סילוקין, אג"ח, הלוואות וסליקה מרכזית.
 
תחומי הפעילות של אגף ההלוואות למול חשבות מטה החשב הכללי:
א.      ניהול ותפעול מערך ההלוואות הניתנות באמצעות גורם מבצע.
ב.      ניהול ותפעול מערך ההלוואות הניתנות באופן ישיר ללווה.
ג.       ניהול ותפעול מערך הלוואות ופיקדונות בערבות מדינה.
ד.      ניהול פיקדונות המופקדים בחשב הכללי.
ה.      עריכת הדו"ח הכספי של מדינת ישראל.
ו.        ניהול השקעות המדינה בחברות ממשלתיות – רישום חשבונאי של ההשקעות והתאמת אחזקות המדינה במניות. בחברות השונות, במסגרת זו מוחזקות תעודות המניה בפועל בענבל.
ז.       ניהול השקעות המדינה בתאגידים סטטוטוריים.