פרטי מכרז / הליך

מכרז פומבי לבחירת יועצים חיצוניים בתחום ציוד קצה טכנולוגי ותשתיות תומכות ציוד טכנולוגי לליווי יחידת הרכש הממשלתית בענבל חברה לביטוח בע"מ

20/2020

כללי

מועדים חשובים מסמכים מצורפים

02/08/2020

23/08/2020

03/11/2020 שעה: 14:00

כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים


מידע כללי להליך

עו"ד מורן שרפמן

m2020@inbal.co.il

0 ₪


שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד


התקנת ACROBAT READER