אודות האגף

אודות האגף

אגף הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי בחברת ענבל מהווה חלק מחטיבת הפרויקטים, המשותפת לאגף ולאגף החשב הכללי במשרד האוצר. האגף מרכז ומוציא לפועל פרויקטים לאומיים בשיתוף המגזר הפרטי ומתמחה בליווי מקצועי של הפרויקטים החל משלב הייזום, דרך שלבי המכרז השונים, בחירת זוכה, שלבי הסגירה הפיננסית וההקמה וליווי שוטף של הפרויקטים בתקופת ההפעלה.

מזה למעלה משני עשורים, מבוצעים במדינת ישראל פרויקטים באמצעות מודל ה- PPP (להלן: "פרויקטי PPP - Public Private Partnership"). מדובר בפרויקטים עתירי השקעה אשר המודל מאפשר את הקמתם, מימונם ותפעולם בשילוב המגזר הפרטי. מאפייני מודל ה-PPP כוללים התקשרות בין המדינה לזכיין הפרטי לטובת הקמת והפעלת תשתית ציבורית.

הנכסים ונשוא השירות הינם בבחינת שירות ציבורי עם תועלות משקיות והזכיין אחראי על תכנון, מימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של הפרויקטים לתקופה קצובה (בד"כ 15-30 שנה) תחת הסכם זיכיון. הגדרת התפוקות ורמת השירותים מוכתבת ונאכפת על ידי המדינה. בתום תקופת ההסכם, מועברים הפרויקטים למדינה ללא תמורה וברמה תפעולית טובה (למעט פרויקטי BOO בהם הנכס נשאר בבעלות הזכיין בסיום תקופת הזיכיון). חלוקת סיכונים נכונה בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי מאפשרת לכל צד לקבל על עצמו את הסיכונים אותם ביכולתו לנהל בצורה הטובה ביותר.

היקף ההשקעה הכולל בפרויקטי PPP בישראל אשר תהליך הקמתם הסתיים עומד עד כה על למעלה מ- 30 מיליארד ש''ח. פרויקטים נוספים נמצאים בשלבי הקמה או בהליך מכרזי.

 

האגף מטפל במגוון תחומים בעלי חשיבות לאומית:

• תחבורה - רכבות קלות, כבישים (למשל: דרך 431, כביש 6, הנתיב המהיר לת"א, כביש 16, מנהרות הכרמל).

• מים - מתקנים להתפלת מי-ים, טיפול במי תהום מזוהמים.

• אנרגיה - אנרגיה סולארית ו'קונבנציונאלית'.

• סביבה - פרויקטי טיפול בפסולת

• בינוי וביטחון - המכללה הלאומית לשוטרים, בית חולים אשדוד.

 

תפקידי האגף:

• קידום וייעול ההליך המכרזי - ריכוז ועדות המכרזים לפרויקטי ה-PPP וטיפול בסוגיות רוחב, אינטגרציה בידע בין הפרויקטים, מעקב אחר לוחות הזמנים ויישום החלטות הועדות.

• ליווי יישום הסכמי ה-PPP לאורך תקופת ההסכם (במהלך ההקמה, ההפעלה וסיומה).

• תיאום פנימי בין הגורמים הממשלתיים השונים המעורבים בפרויקטים.

• תאום בין הגורמים הממשלתיים המעורבים בפרויקטים לבין המציעים / זכיינים.

• סיוע בייזום פרויקטים ובדיקת התאמה לביצוע פרויקטים בשיטת PPP.

• ניהול ידע ויצירת סטנדרטיזציה בתחום ה-PPP.

• שליטה ובקרה על העסקת יועצים מקצועיים.