אודות יחידת החוב הממשלתי

יחידת ניהול החוב הממשלתי בחשב הכללי במשרד האוצר, שנמצאת בענבל חברה לביטוח בע"מ, אחראית על ניהול מצבת החוב הקיים, ועל גיוסי החוב השוטפים לצורך מימון פעילות הממשלה.

תפקידיה העיקריים של היחידה:

  • הנפקת איגרות חוב ולקיחת מלוות שונים בארץ ובחו"ל;

  • ייזום וקידום שינויים מבניים בשוק ההון המקומי ושכלול שוק איגרות החוב המשני בפרט;

  • לימוד ומעקב שוטף אחר מצב השווקים הבינלאומיים;

  • שמירת הקשר עם חברות דירוג האשראי הבינלאומיות, בנקים להשקעות ומשקיעים זרים.

יחידת ניהול החוב הממשלתי הוקמה בשנת 2002 בעקבות מיזוג מחלקת עסקאות מט"ח בחשב הכללי באוצר, עם חלק ממחלקת שוק ההון באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. היחידה בענבל חברה לביטוח הוקמה בשנת 2005, בעקבות תיקון לחוק מלווה המדינה, בו נקבע כי האחריות על תפעול החוב הממשלתי תעבור מבנק ישראל ליחידת החוב הממשלתי בחשב הכללי.

הקמתה של יחידת ניהול החוב בחשב הכללי, האחראי על ביצוע תקציב המדינה, וריכוז כל הגורמים המקצועיים והידע הרב שנצבר תחת קורת גג אחת, הביאה לתיאום טוב יותר בין כל הגורמים הרלוונטיים ולניהול נכון יותר של החוב הממשלתי. הקמת היחידה מבוססת על ניסיון מוצלח במדינות שונות ועל המלצת קרן המטבע העולמית (IMF) והארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח (OECD).

 

יחידת ניהול החוב בענבל חברה לביטוח מורכבת מארבע מחלקות בהתאם לתחומי הפעילות העיקריים:  

  1. מחלקת ניהול החוב המקומי והנפקות - מחלקת ניהול החוב המקומי והנפקות אחראית על מדיניות ההנפקות של איגרות החוב של ממשלת ישראל בשוק המקומי, ניהול ובקרה של החוב המקומי, ייזום וביצוע של פעולות להגברת הסחירות והנזילות של איגרות החוב הממשלתיות ושכלול שוק האג"ח המקומי.

  2.  מחלקת תקבולים ותשלומים (Back Office) - פעילות המחלקה כוללת הנפקות של אג"ח ממשלתיות לא סחירות, תהליך המתבצע ישירות מול קרנות הפנסיה הזכאיות לרכוש אג"ח לא סחירות; טיפול בתקבולים ובתשלומים של אג"ח ממשלתיות (סחירות ולא סחירות); טיפול בתהליכי התשלומים והתקבולים של עסקאות מט"ח; טיפול באמיסיות ובפיקדונות חוב שונים.

  3. מחלקת בקרת מסחר והשאלות - המחלקה מפקחת על פעילות עושי השוק השונים במערכת MTS (זירת מסחר של עושי שוק ראשיים) בהתאם למחויבויות שנקבעו. בנוסף, הקימה המחלקה בשיתוף הבורסה לניירות ערך בתל אביב את מאגר ההשאלות של אג"ח בעבור עושי השוק, והיא אחראית על פעילות ההשאלות והביטחונות הנדרשים מעושי השוק.

  4. מחלקת ניהול סיכונים - המחלקה אחראית על ניהול הסיכונים הפיננסים והתקציביים של החוב הממשלתי ותקציב הריבית, בדגש על סיכוני מחזור, נזילות, שוק ואשראי. המחלקה ממליצה על מדיניות אסטרטגית ארוכת טווח לניהול אופטימאלי של החוב הממשלתי, לרבות תוכנית גידורים ותוכנית גיוסים. המחלקה גם אחראית למיפוי ואמידה של כלל הסיכונים הפיננסים העשויים להשפיע על החוב הממשלתי ו/או תקציב הריבית, ואחראית על שקיפות ודיווח של נתוני החוב הממשלתי.