הודעה על הקמת רשימת מציעים למתן שירותי מסעות לפולין לסוכנות הנסיעות הממשלתית, המנוהלת בענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
25/2017
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
01/02/2018
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
22/02/2018
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
06/03/2018
הגשת הצעות החל מתאריך:
13/03/2018
מועד אחרון להגשת הצעות:
01/01/2025 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד מורן שרפמן
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד