הוצאות בגין טיפולי שיניים לתלמידים

 

בעקבות הודעת משרד הבריאות, על הרחבת סל בריאות השן לילדים עד גיל 18 והכללת טיפולים הנובעים מחבלות , החל מיום 1 במרץ 2021 הטיפולים יינתנו באמצעות קופות החולים שבהן מבוטחים התלמידים, במרפאות הקופה או במרפאות הקשורות אתה בהסכם.

לאור האמור לעיל, משרד החינוך לא יאריך את תקופת הזכאות להשתתפות בהוצאות טיפולי שיניים מעבר ל 31 במרץ 2021, בכפוף לתנאים שלהלן:

מודגש בזאת כי, ההשתתפות הכלולה בהודעה זו (כמו זו שניתנה בעבר) ניתנת לפנים משורת הדין ואינה מקנה למאן דהוא כל זכות חוקית לתשלום ממשרד החינוך ו/או הקרן הפנימית ו/או מדינת ישראל ו/או ענבל.