הזמנה להגשת הצעות לבחירת יועצים חיצוניים לכתיבת מכרזים- מכרז מס' 12/2016

מספר מכרז:
12/2016
תחום:
  • מנהלה

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
11/04/2016
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
18/04/2016
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
09/05/2016
הגשת הצעות החל מתאריך:
16/05/2016
מועד אחרון להגשת הצעות:
19/05/2016 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד עומר קלפון
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד