הזמנה להגשת הצעות לבחירת מנהל פרויקט לביצוע רכש חיסונים

מספר מכרז:
14/2015
תחום:
  • ניהול סיכונים ברפואה

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
30/07/2015
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
03/08/2015
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
10/08/2015 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד עומר קלפון
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד