הזמנה להציע הצעות לייעוץ פיננסי באמצעות משרדים

מספר מכרז:
16/2019
תחום:
  • כספים ופיננסים

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
28/03/2019
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
08/04/2019
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
02/05/2019 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד הילה קטיוב
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד