הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום שמאות הרכב עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
23/2015
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
28/12/2015
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
04/01/2016
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
07/01/2016
הגשת הצעות החל מתאריך:
14/01/2016
מועד אחרון להגשת הצעות:
18/01/2016 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד עומר קלפון
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד