הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום שמאות הרכב עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
02/2021
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
14/03/2021
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
04/04/2021
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
21/04/2021
הגשת הצעות החל מתאריך:
14/03/2021
מועד אחרון להגשת הצעות:
22/04/2021 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד ורד גלאם
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד