הזמנה למתן שירותי תחזוקה ופיתוח מערכת לניהול דירקטורים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ במסגרת פרויקט נבחרת הדירקטורים של רשות החברות

מספר מכרז:
07/2017
תחום:
  • מערכות מידע

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
30/03/2017
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
20/04/2017
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
26/04/2017
הגשת הצעות החל מתאריך:
04/05/2017
מועד אחרון להגשת הצעות:
08/05/2017 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד עומר קלפון קורן
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד