הזמנה לקבלת הצעות בתחום פיתוח לומדה מדיקולגאלית בנושא הרשומה הרפואית עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה לשימוש מוסדות הבריאות הממשלתיים

מספר מכרז:
07/2016
תחום:
  • ניהול סיכונים ברפואה

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
30/06/2016
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
07/07/2016
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
21/07/2016
הגשת הצעות החל מתאריך:
26/07/2016
מועד אחרון להגשת הצעות:
08/08/2016 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד הילה קטיוב
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד