הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אקטואריה בתחום תביעות נזיקין עבור אגף תביעות גוף בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
02/2015
תחום:
  • כספים ופיננסים

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
11/10/2015
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
04/11/2015
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
11/10/2015
מועד אחרון להגשת הצעות:
11/11/2015 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד עומר קלפון
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד