הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות דרכים לכלי הרכב של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל - מכרז משלים

מספר מכרז:
02/2017
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
30/03/2017
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
06/04/2017
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
25/04/2017
הגשת הצעות החל מתאריך:
26/04/2017
מועד אחרון להגשת הצעות:
04/05/2017 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד שירה אלון
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד