הזמנה לקבלת הצעות למתן שירות לייעוץ ארגוני ואבחון ארגוני ולביצוע תהליכי עומק במחלקות בבתיה"ח הממשלתיים עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה

מספר מכרז:
16/2016
תחום:
  • ניהול סיכונים ברפואה

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
21/07/2016
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
02/08/2016
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
15/08/2016
הגשת הצעות החל מתאריך:
16/08/2016
מועד אחרון להגשת הצעות:
12/09/2016 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד הילה קטיוב
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד