הזמנה לקבלת הצעות לשכירת אולמות ומתן שירותי אירוח כנסים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
20/2018
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
15/11/2018
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
28/11/2018
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
19/12/2018 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד שירה אלון
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד