הליך למתן שירותי ייעוץ פיננסי לאגף הפרויקטים

מספר מכרז:
03/2013
תחום:
  • כספים ופיננסים

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
12/03/2013
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
02/04/2013
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
14/04/2013 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
הגב' מירה אשטובקר
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד