הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי תאונות דרכים (מכרז מסגרת לשעבר מס' 05/2011), לצורך עריכת פניה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לקטנועים 240-400 סמ"ק

מספר מכרז:
13/2020
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
12/05/2020
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
02/06/2020
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
03/06/2020
מועד אחרון להגשת הצעות:
18/06/2020 (All day)
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד ורד גלאם
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד