הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי תאונות דרכים (מכרז מסגרת לשעבר מס' 05/2011), לצורך עריכת פניה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לכלי רכב מסחרי בלתי אחוד (טנדר) הנעה 4X4 מנוע דיזל משקל כולל 4.5-5.4 טון וטנדר 7-9

מספר מכרז:
41/2020
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
08/12/2020
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
29/12/2020
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
17/01/2021 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד ורד גלאם
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד