חבות מעבידים

האם כל אירוע תאונתי של עובד מזכה בפיצוי?

לא. על העובד להוכיח שהינו עובד היחידה ושהתקיים אירוע תאונתי ו/או מחלת מקצוע שהעובד חלה אשר גרמו לנזק גוף (ובכללו נזק נפשי, שכלי או מוות) וזאת במסגרת עבודתו ושהאירוע אירע בגין התרשלות של המעביד או הפרת חובה שבחוק. ללא הוכחת התרשלות המעביד אין לדרישה/תביעה עילה כחוק. חבות היחידה בגין נזקי עובד אינה "חבות מוחלטת". החבות מתגבשת רק לאחר שהוכחה כדין.

 

האם הגשת תביעה להכרה באירוע כתאונת עבודה/מחלת מקצוע למוסד לביטוח לאומי שוללת

לא. לעובד ישנה חובה להפנות את תביעתו תחילה למוסד לביטוח לאומי. התביעה כנגד היחידה (באמצעות הקרן הפנימית), היא מעבר לסכומים שבגינם העובד זכאי לפיצוי מהביטוח הלאומי. הפיצוי הכולל משני גורמים אלה לא יעלה על גובה הנזק שיוכח. לפיכך, סך התגמולים להם זכאי העובד מהמוסד לביטוח לאומי ינוכה מסך הפיצוי לו הוא זכאי מהיחידה (באמצעות הקרן הפנימית).